ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И РЕСУРСИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

https://www.minedu.government.bg/news-home/ Министерство на образованието, младежта и науката
https://www.ruobg.com/news Регионален инспекторат по образованието - гр. Стара Загора
https://www.sbubg.info/ Синдикат на българските учители
https://informiram.eu/ Национален портал за младежка информация
https://www.vet-bg.com/ Портал на професионалното образование и обучение
https://sf.mon.bg/ Структурни фондове и международни образователни програми

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И КОНКУРСИ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

https://www.flgr.bg/ Електронен бюлетин
https://www.eufunds.bg/ Структурни фондове на ЕС
https://sf.mon.bg/ Структурни фондове и международни образователни програми
https://konkurs-bg.blogspot.com/ Списък с актуални конкурси от всякакво естество
https://www.mon.bg/ Министерство на образованието, младежта и науката - програми и проекти
https://informiram.eu/ Национален портал за младежка информация
https://www.etwinning.net/ Чуждоезични екологични проекти
https://www.teacher.bg/ Образователна мрежа