ГРАМАТИКА ЗА ВСИЧКИ

Добре дошли на страничка, посветена на българския език и неговите особености.
На сайта www.bel-sou.blogspot.com ще се постараем да обясним на достъпен език как да пишем правилно. Може да проверите знанията си с тестове и да получите представа за нивото на матурите и критериите за оценка.

Пожелаваме ви приятни и полезни мигове!https://lh3.googleusercontent.com/-9eGMpWEKI_4/VfbknK1c24I/AAAAAAAAHj8/0LCuscZ72p0/s1200/name.png
 


 

ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Критерии за оценяване на резюме (4 точки)

Критерии за изложение
1. Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача – 1 т.
2. Умее да композира и структурира свой текст, като се съобразява с поставената задача; графично оформяне – 1 т.
3. Владее и прилага нормите на съвременния български книжовен език (граматична, лексикална, правописна, пунктуационна) – 1 т.
4. Умее да подбира и съчетава езикови средства с оглд на стиловата им уместност,; използва системата от глаголни времена с основно сегашно глаголно време – 1 т.

 

Критерии за оценка на есе (30 точки)

1. Компетентности за изграждане на есе - 22 т.
1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем – 2 т.
1.2. Полагане на проблема в актуален контекст – 2 т.
1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие – 3 т.
1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема – 3 т.
1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.
1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.
1.7. Логическа или асоциативна организация на текста – 3 т.
1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.
2. Езикови компетентности – 8 т.
2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.
2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т.
2.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т.
2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т.

 

Критерии за оценка на интерпретативно съчинение (30 точки)

1. Литературни компетентности – 10 т.
1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература – 2 т.
1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история – 2 т.
1.3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем – 3 т.
1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл – 3 т.
2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст. - 12 т.
2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем – 3 т.
2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация – 3 т.
2.3. Логически последователна аргументация – 3 т.
2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части – 3 т.
3. Езикови компетентности – 8 т.
3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма – 2 т.
3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма – 2 т.
3.3. Владеене и прилагане на правописната норма – 2 т.
3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма – 2 т.

https://lh6.googleusercontent.com/-uN4Kwp4kxHU/TqVDaBocpUI/AAAAAAAABtE/9rb_uKkcjMo/s512/tiffany_by_Artdesigner.lv.png