РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора споделя добри практики пред участници от програмата „Училища за пример“

Учителите Маргарита Илиева и Силвия Колева от СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора подготвиха и проведоха работилница на тема „Работа с родители“, в която взеха участие десетки учители и директори от страната. Представени бяха конкретни идеи за дейности, чрез които родителите могат да бъдат включени в училищния живот. Участниците имаха възможност да влязат в ролята на родители и ученици и да преживеят конкретни методи за работа с родителите. Особено полезна и интересна беше последната част от работилницата, в която учители и директори споделяха опит, идеи и добри практики свързани с ефективната работа с родители, което от своя страна допринася за повишаване на образователните резултати и благополучието на учениците.
Тематичното занятие е част от инициативите по повод финализирането на първата година от програма "Училища за пример", в която СУ „Христо Смирненски“ е участник от 2021г.
Събитието се проведе в сградата на СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново.
„Училища за пример“ е двугодишна програма на „Заедно в час“ за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.

 

Проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение“

На 02.06.2022 г. в СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора се проведе представителната изява във връзка с финализирането на училищния проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение”.
Гости на открития урок бяха представители на Съвета на Европа и на  Международен младежки център - Стара Загора.
В периода април – юни 2022 г. четирима десетокласници с помощта на учителите по английски език проведоха шест занятия пред ученици от втори до седми клас. Основен акцент в уроците бяха игровите дейности, като за целта бяха използвани закупените иновативни помагала и материали в рамките на проект „Мисли локално, действай глобално!” на Международен младежки център –  Стара Загора. Той се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора работи по Проект BG05M2ОP001-3.018 – 0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от учебната 2020/2021 година.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Училището работи по следните дейности:
Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие
През настоящата учебна година по проекта се осъществиха обучения на педагогическия съветник и помощник на учителя.

Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.

През учебната 2021/2022 г. е осигурен допълнителен персонал – помощник на учителя по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП.

Целта на дейността е чрез допълнителна подкрепа да се осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование на ученици със СОП, с хронични заболявания, деца в риск и с изявени дарби за тези от тях, които имат необходимост да повишат своите образователни резултати или имат изпреварващи своите съученици постижения.

Ще се изпълняват дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация.

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.

 

СУ “Христо Смирненски“, Стара Загора ще реализира проектите „Клуб на доброволеца – бъди добър, прави добро” и „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение”

Два проекта на ученици от 9 и 10 клас от СУ „Христо Смирненски” получиха одобрение за финансиране от Международния младежки център – Стара Загора. Ръководители на средношколците са г-жа Ваня Крачолова и г-н Пламен Динев.
Първият проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение” е в тематичната област „неформално образование”. В него четирима младежи от десети клас с помощта на своите учители ще изнесат шест открити урока по английски език пред ученици от втори до седми клас и техните родители. Ще бъдат закупени иновативни помагала и материали по английски език, които ще подкрепят учениците да надградят своите знания по езика и да приобщят родителите към учебния процес.
Вторият проект „Клуб на доброволеца – бъди добър, прави добро” е в тематичната област „младежко доброволчество”. В него четирима младежи от девети клас ще инициират почистване на училищния двор и прилежащите площи; ще сътворят „Пейка на приятелството” и ще посетят Общинския приют за безстопанствени животни като ще зарадват с лакомства „четириногите приятели”. Ще направят помощни материали за по-малките си съученици с цел да им помогнат по-лесно и по-забавно да усвоят българския език. Предвидено е да бъде отбелязан Международния ден на ромското семейство (12.04) и Световния ден за защита на околната среда (05.06).
Проектните дейности ще бъдат реализирани в периода април – юни 2022г. Чрез тях се цели - подобряване на знанията и уменията на учениците; приобщаване на родителите към учебния процес; подобряване на взаимоотношенията в училище; инвестиране на свободното време в каузи, които правят децата и младежите самостоятелни по най-добрия начин, извличайки техните вътрешни заложби и таланти.
Инициативите се осъществяват в рамките на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Конкурсът e за младежи на възраст от 15 до 29 години, които предварително са сформирали екипи от минимум четирима души и трябва да разработят свои инициативи в различни тематични области. Целта на конкурса е младежите да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.
СУ „Христо Смирненски” има дългогодишни традиции в съвместната работа с Международен младежки център - Стара Загора. Oще от откриването на ММЦ на 08.09.2015г. до днес имаме изградени добри взаимоотношения на сътрудничество и партньорство и сме работили съвместно по редица проекти.

 

НП Заедно за всяко дете

На 21.12.2021 г.  се  проведе групов тренинг на тема   „Забавен английски за деца и родители - уча английски с настроение“  с ученици от IVи  VII  клас . С много желание учениците редяха думи и игрословици на   английски  език,състезаваха се да покажат пред съучениците,учителите и родителите си уменията си в общуването на чужд език.Изявата е част от  дейностите по НП "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ"   Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование"-дейности за приобщаване на родителите към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца.

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от учебната 2020/2021 година.

По Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи ни бяха предоставени 37 лаптопи за ученици, 12 лаптопи за учители и 1 универсален шкаф за зареждане на устройствата.

По Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда бяха проведени през 2020/2021 учебна година  краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на 160 ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, включително на учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

По Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда бяха проведени краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на 10 педагогически специалисти за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.

През настоящата 2021/2022 учебна година училището продължава да работи по този проект.