РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове от учебната 2020/2021 година.

По Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи ни бяха предоставени 37 лаптопи за ученици, 12 лаптопи за учители и 1 универсален шкаф за зареждане на устройствата.

По Дейност 2. Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда бяха проведени през 2020/2021 учебна година  краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на 160 ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, включително на учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

По Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда бяха проведени краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на 10 педагогически специалисти за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.

През настоящата 2021/2022 учебна година училището продължава да работи по този проект.