ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

На 21.06.2022г. се  проведе  състезание „За всички букви знам, математик и творец голям“ с ученици от седми клас от училищата СУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Георги Райчев“ Стара Загора, включени в проект BG05M20P001-2.011 „Подкрепа за успех“, Дейност 8.  Участие в междуучилищни дейности. Надпреварата беше оспорвана и динамична.  По време на състезанието учениците показаха знанията по български език и литература и по математика. Учениците с ентусиазъм разказаха наученото за известни писатели и математици. Успешно решиха и поставените им математически задачи. Жури, състоящо се от ръководителите на учениците похвалиха участниците и им благодариха за старанието. Председателят на журито  връчи грамоти за активно участие. Домакин на събитието беше СУ „Христо Смирненски“.

На 17.06.2022г. се проведе  дебат с ученици от седми клас от училищата СУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Георги Райчев“. Дебатът е част от дейностите  по проект BG05M20P001-2.011 „Подкрепа за успех“, Дейност 8. Участие в междуучилищни дейности. По време на дебата учениците и ръководителите обсъдиха постигнатите резултати от проекта и  обмениха добри практики.  Бяха използвани атрактивни методи, за демонстриране на придобитите знания и умения от учениците, по време на обучението по проекта. Учениците откликнаха с интерес на поставените им предизвикателства. Домакин на събитието беше ОУ „Георги Райчев“.

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

https://www.souhssz.setra.icnhost.net/2018/images/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0.jpg

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

I.    Списък на сформираните групи за допълнително обучение по учебен предмет от общообразователна подготовка.

II.    Документи по проекта


III.    График на групите по Проект "Подкрепа за успех" през 2019/2020 уч. г.

И през лятото СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора продължава работата по проект „Подкрепа за успех“
 

През цялото лято до края на учебната 2019/ 2020 година ученици и учители от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора ще работят по Проект BG05M2OP001-2.0001 – 0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. От началото на юли в училището отново цари оживление. Сформирани са 11 нови групи за допълнително обучение по български език и литература и математика. Така се дава шанс на учениците, които поради пандемията с COVID 19 не са взели активно участие в обучението от разстояние в електронна среда или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител да компенсират пропуснатия учебен материал.

Целта на преподавателите е да се преодолеят затрудненията и пропуските в учебното съдържание по двата основни предмета и в резултат да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Обхванати са ученици от начален и прогимназиален етап, които работят с желание под вещото ръководство на всеотдайни висококвалифицирани преподаватели.

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

http://www.souhssz.setra.icnhost.net/2018/images/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0.jpg

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

I.    Основна цел на проекта:
Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация
 

II.    Списък на сформираните групи за допълнително обучение  по учебен предмет от общообразователна подготовка:

№  УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ПАРАЛЕЛКА РЪКОВОДИТЕЛ
1 Български език и литература 1 а Нина Желязкова  
2 Математика 1 а Нина Желязкова  
3 Български език и литература 1 б Златина Горанова  
4 Математика 1 б Златина Горанова  
5 Български език и литература 2 а Катя Николова  
6 Математика 2 а Катя Николова  
7 Български език и литература 2 б Анелия Георгиева  
8 Математика 2 б Анелия Георгиева  
9 Математика 2 в Кремена Драгиева  
10 Математика 3 а Катя Иванова  
11 Български език и литература 3 б Благовестина Василева  
12 Математика 3 б Благовестина Василева  
13 Български език и литература 3 в Мария Неделчева  
14 Математика 3 в Мария Неделчева  
15 Български език и литература 4 а Камелия Литова  
16 Математика 4 а Камелия Литова  
17 Български език и литература 4 б Гита Бъчварова  
18 Математика 4 б Гита Бъчварова  
19 Математика 4 в Славка Широва  
20 Български език и литература 5 Росица  Драгиева  
21 Математика 5 Стоянка Боева  
22 Български език и литература 6 Ванеса Пенева  
23 Математика 6 Данка Тенева  
24 Човекът и природата 6 Пепа Славова  
25 Български език и литература 7 Йорданка Стойчева  
26 Математика 7 Милена Динчева  
27 История и цивилизации 8 Райно Чипилев  

III.    Документи по проекта