https://www.souhssz.setra.icnhost.net/2020/images/%D0%9E%D0%A3%D0%94.jpg

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

I. Kлуб по интереси „Аз мога“ за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови  през учебната 2019/2020г. с ръководител Невена Загорова.

II. Документи по проекта