ПРОЕКТ "УСПЕХ" ПРЕЗ 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

Проект BG051РО001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – "УСПЕХ". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
През учебната 2014/15 година са сформирани 23 групи в 8 области на извънкласна и извънучилищна дейност. През настоящата учебна година  47 % от всички ученици са включени в клубовете по проекта – 22 групи с 15 ученици и 1 група с 14. За четвърта поредна година нашето училище участва с най-голям брой ученици на територията на Стара Загора:

 • През 2014/15 – 23 групи, 344 участници
 • През 2013/14 – 24 групи, 360 участници
 • През 2012/13 – 18 групи, 270 участници
 • През 2011/12 – 20 групи, 300 участници

Най-голям интерес предизвикват направленията туризъм, роден край, информационни технологии и спорт, но най-атрактивни са младите творци пред белия лист и в кухнята.
Природоматематическите науки са представени от два клуба, които пренасят участниците в чудните светове на растенията и животните.
В клубовете по хуманитарни науки учениците поглеждат в миналото и се учат как да съхраняват българското.
В направление Здравно образование голям интерес за учениците представляват двата клуба по европейска и световна кухня. В другите клубове и секции от същото направление участниците активно спортуват, играят и лудуват, за да бъдат здрави, силни и красиви.  
Отделено е заслужено внимание на здравословния начин на живот /екоразходки/ и спортните клубове –  тежка атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, защото спортът учи как да успяваме заедно.
Наред с важните умения за отдих, учениците развиват умения за самостоятелно учене и предприемачески дух, за да направят училището по-шарено.
Развиват още дигитални и културни компетентности – съставят презентации за български и ромски обичаи, правят родословни дървета, играят и се учат на компютър.
В музикалното студио „Славееви гласове“ винаги има добро настроение, защото „който пее, зло не мисли“.

Област на извънкласни дейности Форма Тематично направление Ръководител
1 Природоматематически науки клуб Чудният свят на растенията Димитър Динев
2 Природоматематически науки клуб Домашни животни Димитър Динев
3 Хуманитарни науки клуб Поглед в миналото Бойка Стоева
4 Хуманитарни науки клуб Съхрани българското Светла Русева
5 Хуманитарни науки клуб Аз и животните Анка Дялкова
Елизабета Цонкова
6 Здравно образование клуб Европейска и световна кухня Тодорка Владева
7 Здравно образование клуб Весели и здрави Благовестина Василева
8 Здравно образование клуб Аз и природата Благовестина Василева
9 Здравно образование секция Активно спортувай-играй и лудувай Мими Вълкова
10 Здравно образование клуб Кулинарни техники в Европейската кухня Милена Динчева
11 Здравно образование клуб Здрави, силни и красиви Елизабета Цонкова
12 Здравословен начин на живот секция Да успяваме заедно Нанко Генев
13 Здравословен начин на живот клуб Тежка атлетика Вл. Илиев
Здр. Колров
14 Здравословен начин на живот клуб Волейболът – красота и сила Иван Георгиев
15 Здравословен начин на живот клуб Да играем баскетбол Иван Георгиев
16 Здравословен начин на живот секция Екоразходки – природата е наш приятел Стоянка Боева
17 Здравословен начин на живот клуб Футбол Пламен Динев
18 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация клуб Историята на моето селище Надка Стоянова
19 Предприемачество ателие Работилница – шарено училище Пенка Димитрова
20 Дигитални компетентности клуб Играя и се уча на компютър Славка Широва
21 Дигитални компетентности секция Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации Маргарита Салмова
22 Дигитални компетентности секция Родословно дърво Владимир Илиев
23 Културни компетентности студио Славееви гласове Стоянка Георгиева

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

/ Представителна изложба на ученици включени в групите по "УСПЕХ" /

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ" ПРЕЗ 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА
Област на извънкласни дейности Форма Тематично направление Ръководител
1 Природоматематически науки клуб Чудният свят на растенията Димитър Динев
2 Хуманитарни науки клуб Светът на приказките Надка Стоянова
3 Хуманитарни науки клуб Поглед в миналото Бойка Стоева
Светла Русева
4 Хуманитарни науки клуб Съхрани българското Анка Дялкова
5 Здравно образование клуб Кулинарни техники в Европейската кухня Милена Динчева
6 Здравно образование клуб Европейска и световна кухня Тодорка Владева
7 Здравно образование секция Да растем здрави и силни Мими Вълкова
Камелия Литова
8 Здравно образование клуб Здрави, силни и красиви Благовестина Василева
9 Здравословен начин на живот клуб Футбол Пламен Динев
10 Здравословен начин на живот клуб Волейбол Нанко Генев
Пламен Динев
11 Здравословен начин на живот секция Да успяваме заедно Нанко Генев
12 Здравословен начин на живот клуб Аз и природата Елизабета Цонкова
13 Здравословен начин на живот секция Екоразходки- природата е наш приятел Стоянка Боева
14 Комуникативни умения на роден език клуб Език мой Йорданка Стойчева
15 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация клуб Историята на моето селище Кремена Драгиева
16 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация клуб Пътешественици във времето Златина Горанова
17 Предприемачество клуб Предприемачество Катя Николова
18 Предприемачество клуб Бизнес етика Бойка Стоева,
Стоянка Боева
19 Културни компетентности ателие Пъстър свят Албена Василева
20 Културни компетентности студио Сръчни ръчички Антония Бонева
21 Културни компетентности студио Славееви гласове Стоянка Георгиева
22 Дигитални компетентности клуб Играя и се уча на компютър Славка Широва
23 Дигитални компетентности секция Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации Маргарита Салмова
24 Дигитални компетентности секция Родословно дърво Владимир Илиев

 

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

ПРОЕКТ "УСПЕХ" ПРЕЗ 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

През учебната 2012/2013 г. СОУ „Христо Смирненски” работи за втора поредна година по европейски проект „УСПЕХ” „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
В училището са сформирани 18 групи за ИИД, в които са включени 270 ученици, което е 37% от всички ученици. От тях 92 са учениците в риск– застрашени от отпадане от училище, с допуснати голям брой неизвинени отсъствия , наказани по чл. 139, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и ученици с идентифицирани нужди от подкрепа.
Разработена е училищна тригодишна програма за развитието на извънкласните и извънучилищните дейности съобразно потребностите на учениците, която е актуализирана от педагогическия колектив. Главните задачи залегнали в тригодишната програма, а по-късно реализирани чрез дейностите в сформираните групи са:
1.    Осмисляне на свободното време на учениците;
2.    Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете;
3.    Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание с приоритетни направления;
4.    Подпомагане процеса на образователна и социална интеграция;
5.    Намаляване броя на отпадналите, на застрашените от отпадане, както и на необхванатите от училищната система ученици;
6.    Намаляване на проявите на агресивно поведение сред учениците.
Групите за ИИД са сформирани в резултат на проучване интересите на учениците. Обхванати са 10 области на извънкласни и извънучилищни дейности с голямо разнообразие от форми и тематични направления:

 • Хуманитарни науки –3 клуба: „Забележителности на Стара Загора”, “Съхрани българското”, „Светът на животните”
 • Здравно образование – 2 клуба “Кулинарни техники в Европейската кухня” и “Европейска кухня – какво да си сготвим и ядем в страните от ЕС” и 1 секция “Здрави, силни и красиви”.
 • Здравословен начин на живот – 4 секции: “Фитнес и бодибилдинг”, “Екоразходки – природата е наш приятел”, “Да успяваме заедно” и “Да играем баскетбол”
 • Умения за самостоятелно учене и събиране на информация –2 клуба “Историята на моето селище” и “Пътешественици във времето”
 • раждански компетентности – клуб “Предприемачество”
 • Културни компетентноисти – 1 клуб “Чудесата на Уолт Дисни” и 1 студио - “Славееви гласове”
 • Дигитални компетентности – 3 клуба - “Играя и се уча на компютър”, “Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации”, “Merlin the wizard – интернет анимация”.

Клуб “Забележителностите на Стара Загора" с ръководители г-жа Бойка Стоева и г-жа Русева посети регионален исторически музей, музея на религиите, паметници и исторически обекти. Клуб “Историята на моето селище” с ръководител г-жа Кремена Драгиева проучи древните корени на нашия град, а учениците от четвърти клас изучават миналото под ръководството на г-жа Анка Дялкова в клуб “Съхрани българското”.
Най-страстните любители на ИТ оформиха 3 групи : ''Играя и се уча на компютър'' с ръководител г-жа Широва и интернет анимация с ръководител В. Илиев.
Клуб “ Предприемачество” - г-жа Катя Николова, секция “ Да успяваме заедно” - Нанко Генев, “Чудесата на УОЛТ Дисни” - Благовестина Василева, “Светът на животните “ - Елизабета Цонкова, “ Пътешественици във времето “ - Златина Горанова, секция “ Здрави, силни и красиви – Мими Вълкова доставяха много настроение, емоции и радост на по-малките ученици.
Учениците от 5 до 12 клас са обхванати в няколко групи : 30 ученици, ръководени от г-жа Владева и г-жа Динчева разкриват своите кулинарни умения в българската и европейската кухня, усвояват техниките на готварството и естетическата подредба на трапезата.
Преподавателите г-н Коларов, г-н Георгиев, г-жа Боева и Нанко Генев се грижиха за здравето, физическото развитие и настроението на децата в нарочно сформираните секции : "Да играем баскетбол'', "Фитнес и бодибилдинг” и ''Екоразходки – природата е наш приятел”' и “Да успяваме заедно”.
Секция "Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации" с ръководител г-жа Салмова завършиха с презентация работата си за тази година, а г-жа Георгиева и нейните гласовити славеи от “ Славееви гласове” огласяваха всяка наша училищна проява, всеки наш празник.    
Природолюбителите от клуб „Светът на животните” и секция “Екоразходки – природата е наш приятел”, ръководени от г-жа Горановао и г-жа Боева, приготвяха къщички за птици и полагаха грижи за старозагорския зоопарк.
В училище бе обособен информационен кът, където се показваха най – интересните произведения на участниците в проекта. На информационно табло се обявяваха минали и предстоящи събития.
Работата на групите по проект “Успех” беше широко отразявана в местната преса, сайта на училището и в сайта на проекта Беше изпратена информация до медиите за проведените представителни изяви. В сайта на училището беше създадена специална страница, в която своевременно се публикуваше информация за дейностите на всички групи.
Ръководителите на групите създадоха галерия в сайта на проекта, която включи богат снимков материал, отговарящ на изискванията за визуализация.
Бяха изработени и поставени на видно място информационни табели с логото на проекта.
Всички публични изяви , свързани с проекта предварително са обсъждани с директора и се съгласуваха с координатора по дейностите към РИО, град Стара Загора.
Работата по проект “УСПЕХ” в СОУ “Христо Смирненски” носи редица положителни резултати, изразяващи се в:
1.    Осмисляне на свободното време на учениците, засилване на интереса им към образователно- възпитателния процес, намаляване на броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане ученици;
2.    Намаляване на агресивното поведение сред учениците. Създаване на приятелски отношения, отношения на толерантност, търпимост, умения да се изслушва другия, да се изразява мнение по определени въпроси;
3.    Изграждане на личностни и индивидуални качества, поемане на отговорности, умения сами да решават проблеми;
4.    Работата в екип спомогна на деца, които трудно се адаптират да приемат училищната среда като своя;
5.    Подпомагане на процеса на образователна интеграция;
6.    Включване на родителите в училищния живот, споделяне на житейски опит и познания;
7.    Възпитание и културно поведение на обществени места;
8.    Получаване на трайни навици за занимание със спорт и здравословен начин на живот, изграждане на усет към доброто и красивото и любов към изкуството;
9.    Придобиване на практически умения в областта на готварството, изобразителното изкуство, информационните технологии;
10.     Изграждане на универсални човешки ценности - любов към родината, свободата, природата и желание да я опазват чиста и красива.
Във връзка с работата по проект УСПЕХ на 16-18.11.2012 година госпожа Трандева участва в Национална конференция в гр. Пловдив за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищни дейности и е единственият директор от Старозагорска област, избран да представи дейностите по проекта. С много вещина и професионализъм госпожа Трандева презентира добрите резултати, обогатявайки с нови идеи целия форум, за което в училище е изпратено благодарствено писмо от началника на РИО – Стара Загора.
Съвместните дейности на учениците, учителите и родителите допринесят за укрепване на връзката училище – семейство, за усвояване на социален опит и отстраняване на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху формирането на младите хора. Реализирането на дейностите по проект „УСПЕХ” обогати опита на педагогическия колектив за работа в извънкласни и извънучилищни формир.Създадените добри практики са здрава основа за надграждане на знания и умения от учители и ученици и през следващата, последна трета година година до приключването на проекта.

 

 

Документи за обществената поръчка по проект "УСПЕХ"


Натиснете на зеления бутон, за да свалите следните документи:

 • Публична покана
 • Оферта
 • Ценова оферта (документа е обновен на 13 март 2012 г.)
 • Декларация на кандидата
 • Количествена сметка по артикули
 

 

Област на извънкласни дейности Форма Тематично направление Ръководител
1 Хуманитарни науки клуб Забележителности на Стара Загора Бойка Стоева
Светла Русева
2 Хуманитарни науки клуб Съхрани българското Анка Дялкова
3 Хуманитарни науки клуб Светът на животните Елизабета Цонкова
4 Здравно образование клуб Кулинарни техники в Европейската кухня Милена Динчева
5 Здравно образование секция Здрави, силни и красиви Мими Вълкова
6 Здравно образование клуб Европейска кухня – какво да си сготвим и ядем в страните от ЕС Тодорка Владева
7 Здравословен начин на живот секция Фитнес и бодибилдинг Вл. Илиев
Здр. Коларов
8 Здравословен начин на живот секция Екоразходки – природата е наш приятел Стоянка Боева
9 Здравословен начин на живот секция Да успяваме заедно Нанко Генев
10 Здравословен начин на живот секция Да играем баскетбол Иван Георгиев
11 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация клуб Историята на моето селище Кремена Драгиева
12 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация клуб Пътешественици във времето Златина Горанова
13 Граждански компетентности  - форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти клуб Предприемачество Катя Николова
14 Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други  изкуства клуб Чудесата на Уолт Дисни Благовестина Василева
15 Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество емоционално и естетическо съпреживяване чрез литература, музика и други  изкуства секция Славееви гласове Стоянка Георгиева
16 Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация секция Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации Маргарита Илиева
17 Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация секция Merlin the wizard – интернет анимация Вл. Илиев
18 Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация клуб Играя и се уча на компютър Славка Широва

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...
Зарежда се...Зарежда се.../ Презентациите изработени от ръководителите на групите по проект "УСПЕХ" /

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ" ПРЕЗ 2011/2012 УЧЕБНА ГОДИНА
Организация и реализация на извънкласните и извънучилищните дейности, по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ"

Презентацията участва в Националната конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищни дейности по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейските хоризонти" (УСПЕХ), която се проведе на 16-18.11.2012 г. в Пловдив. Г-жа Трандева - Директор на СОУ "Христо Смирненски"-Стара Загора, беше уважена с благодарствено писмо за вещината и професионализма с които представи презентацията пред форума.

1. Клуб "Звездоброец" с ръководители г-жа Гинчева и г-жа Т. Николова.

Представителна изява - рисунка на тема "Необятния Космос". Учениците бяха запознати с планетите в Слънчевата система и спътниците. Прожектиран бе филма "Раждането на системата".

 

2. Клуб "Историята на гр. Стара Загора и неговите исторически паметници" с ръководители г-жа Стоева и г-жа Русева.
 

Посещение на историческите паметници:

  Метох "Васил Левски".
"Св. Георги" в парк "Митрополит Методий Кусев" (Аязмото).
Къщата-музей "Гео Милев".
Храм-костница "19 юлй 1877 година".
"Неолитни жилища".
На представителната изява бяха изнесени беседи и изготвени табла.

3. Клуб "Светът на животните" с ръководител г-жа Горанова.

 

Отразени събития са с децата от клуб "Светът на животните" от II клас:
След кратка презентация и гледане на филм по темата учениците изработиха фигурки от пластелин на най-древните животни на планетата.
Представителна изява: Занятието е проведено на 21.03.2012 г. по време на планувано посещение в зоопарка на град Стара Загора, който се намира в парк "Аязмото". Темата му е: "Диви животни". По време на посещението си учениците разказаха пред своите родители и някои гости в зоопарка за дивите животни и се запознаха с много други видове, които не бяха виждали в естествен вид.
Занятието проведено на 7 май 2012 г. по време на планувано посещение в Спасителен център за диви животни "Зелени Балкани" - град Стара Загора. Темата му е: "Животните в гората". По време на посещението си учениците бяха запознати с дейността на центъра, с възтановителните програми за животните и с причините тези животни да попаднат там. Запознаха се с различни видове птици и станаха осиновители на царски орел.

4. Клуб "Приказен свят" с ръководител г-жа Бъчварова.

Заснетите занятия са в класната стая и училищния двор. Учениците от Iб клас изработиха маски, илюстрации по приказки и накрая направиха изложба с илюстрации по прочетените приказки. Децата с интерес се запознаха с приказни сюжети от детски книги и филми и направиха драматизации на някои от тях.

5. Европейска кухня" с ръководител г-жа Владева.

Участват ученици от VIII, X и XI клас. Заснето е приготвянето на специалитети от различни европейски държави:
Палачинки.
Белгийски гофрети.
Ризото.
Македонска скара.
Италиански спагети.
Тортиля.
Великденски картофени зайци.
Фарфале със сос Болонезе.
Испанско гаспачо и др.

Учениците проявиха голям интерес към този вид извънкласна дейност. Усвоиха тънкости от кулинарията и се запознаха с културните особености покрай традиционните ястия.

6. Клуб "Здраволсловно хранене" с ръководител г-жа Йовчева.

Снимките са направени на:
Парк "Аязмо". Учениците играят подвижни игри, след което се подкрепят със здравословни сандвичи.
Чешба Бешбунар - пикник.

7. Секция "Футбол - спортни игри" с ръководител г-н Коларов.

На снимките са ученици от VI а,б и в клас.
На представителната изява реализирана на спортната площадка на училището на 27 април 2012 г. учениците играха футбол, разделени на два отбора. Срещата протече много динамично и емоционално. Особено се отличи ученика Атанас Димов от VI а клас и Петьо Минчев, също от VI а клас, с реализаторски умения. Срещата завърш с резултат 5:3 за отбор А, като Атанас Димов наниза 4 гола. На срещата присъстваха техни съученици от VI, VII и VIII клас. Публиката бурно аплодира майсторските изпълнения и срещата донесе много настроение и приятни спомени.

8. Секция "Спортни игри - волейбол и баскетбол" с ръководител г-н Георгиев.

Участват ученици от V клас.
В импровизиран турнир по баскетбол участваха отбори от по трима състезатели в който учениците показаха добро усвояване на техническите похвати. Представителната изява премина с голям интерес и емоции.

9. "Театрално студио" с ръководители г-жа Стойчева и г-жа Христова.

Снимките отразяват следните събития:
Представителна изява за Трети март.
Участие в Деня на влючените.
Поздрав по случай 8-ми март.
Участие в концерт "Пролетно веселие".
Посещение на Античния театър - Стара Загора.
Участие в Маратона на литературното четене.
Участват ученици от V, VI, VII и IX клас. Във всички участия учениците показаха артистични умения и много емоции и настроение.

10. Клуб "Историята на моето селище" с ръководител г-жа Драгиева.

Отразените мероприятия са:

Посещение в Хилендарския метох.
Посещение на Регионален Исторически Музей. Запознаване с техниката на тъкане на станове.
Демонстрация на оръжие от Руско-Турската Освободителна война.

За представителната изява беше съставена презентация с посетените исторически обекти и изработен макет на средновековна крепост.

11. Клуб по граждански отговорности "Как да се обличам и държа в обществото" с ръководител г-жа Вълкова.

Участват ученици от IIIв клас. Посетени бяха:

Магазин за младежка мода на 11 април 2012 г.
Шивашко ателие.
Сладкарница.
Храм-паметника "Методи Кусев"- Аязмо
Ресторант.

За представителната изява бяха представини собствени модели за дрехи, презентация и табло в училищното антре.

12. Клуб "Аз и градът" с ръководител г-жа К. Николова.

Участници са III б клас.

Учениците се запознаха с дейнсотта и финансовите операции, които се извършват в банките и терминологията в тази област.
Запознаха се с изработването на вестник, с професията на журналиста, изработването на статия и тематичната подредба на статиите във вестника.

Представителната изява беше на 22 май. Изработи се проект-модел на града по тема "Как ще изглежда градът на бъдещето пред 2050 г.". Бяха обособени градските зони и поставени подходящи сгради на съответните зони.

13. Арт-студио "Пъстър свят" с ръководител г-жа А. Василева.

    

Отразените занимания са:
Изработка на кукерски маски от картон, текстилни материали, копчета, мрежа и др. Представена беше българската традиция в различните фолклорни области по повод кукерските празници като част от българската пролетна обредност.
Пленер на тема "Ние сме част от природата" на 20.03.2012г. в парк "Методи Кусев"-зоопарка. Участниците с интерес разгледаха различните животни в зоопарка след което избраха подходящо за рисуване място. Вдъхновени от красотата на природата и нейното разнообразие те твориха с много ентусиазъм и желание.
Занятието "Изработване на мартенички" от 14.02.2012 г., което се проведе в СОУ "Христо Смирненски". Участниците в проекта са ученици от 5 до 9 клас и изработиха мартенички за украса в училище, а също така и за участие в конкурс, организиран от ОДЦ-Стара Загора. Мартеничките, които бяха подготвени за конкурса бяха аранжирани на кукерска маска в цветовете на мартеницата-бяло и червено. Награди получиха учениците Митко Илиев от 8 клас и Емил  Емилиев Пламенов от 7 в клас.
 

14. Ателие по "Моден дизайн" с ръководител г-ца Жечева.

    


Извънкланите дейности по проекта:
Посещение на Градската художествена галерия, град Стара Загора на 16 март 2012 г.
Посещение на Техникум по облекло и хранене, град Стара Загора на 18 април 2012 г.
Представителна изява - изложба на ученически рисунки в училище на 02 април 2012 г.

15. Музикално студио "Славееви гласове" с ръководител г-жа Георгиева.

Отразените събития са:
Посрещане на пролетта с песни на парк Аязмото.
Междинна представителната изява в училище с изнасяне на концерт под наслов "Пролетно веселие".

16. Клуб "Чудесата на Уолт Дисни" с ръководител г-жа Василева.


Ние сме фенове на Уолт Дисни. Обичаме вълшебния му свят. Обичаме да гледаме, рисуваме, моделираме, оцветяваме, апликираме приказните му герои. Филмите на Уолт Дисни ни карат да вярваме в чудеса и ни правят ПО-ДОБРИ!

17. Клуб "Играя и се уча на компютър" с ръководител г-жа Широва.

На снимиките са запечатани моменти от уроците:
Изработване на графични проекти - картина-замък, къща с двор, зеленчукова градина, край зеленото езеро и др.
Работа с образователна програма ToolKid, Paint с нетбуци.
Сглобяване на компютърни пъзели.
Графични умения с Paint - представителна изява.

18. Секция "Български и ромски обичаи, представени в компютърни презентации" с ръководител г-жа Салмова.

По повод Свети Валентин учениците от 6а и 6б клас изработиха от хартия различни сърца, гирлянди от сърца, картички и др. След като се запознаха с традициите за празника направиха компютърна презентация.

19. Студио "Виртуална разходка - 3D панорама" с ръководител г-н Илиев.

Снимките са от занятия с ученици от IX и XII клас в часове по миксиране на бийтове, сливане на 360-градусова панорама по хоризонталата и експортиране на VR проекта за споделяне в Интернет. Учениците се запознаха с растерната обработка и професионалният предпечат. Редактираха снимки и музикални произведения с програмни инструменти и творяха свои колажи и миксове на представителната изява.

20. Клуб "Компютърът е мой прозорец към света" с ръководител г-жа Желязкова.

Снимките са направени в компютърния кабинет на училището. Учениците ползваха ToolKid, Paint, MS Word, програмен продукт на издателство "Изкуство" и др. С образователните игри се учиха и забавляваха с конструиране, оцветяване, рисуване, писане, смятане и др.

21. "Екоразходки, екопътеки" с ръководител г-жа Боева.

Парк "Аязмо", Алековия кът.
Дъбрава.
Зоологическата градина - Стара Загора.
Местността "Орешака" и др.

За представителната изява беше изготвено табло със снимки от туристическата дейност на групата. Бяха боядисани къщички за птици.