РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

25 учители от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора участваха в обучение на тема „Проекто-базирано обучение – инструмент за качествено преподаване и учене“.
За целите на квалификационния курс, който се проведе в к.к. Слънчев ден, Варна бяха използвани главно иновативни методи за преподаване – ролеви игри, работа по казуси, работа в екип, дискусия и пр.
Обучението е част от кампания октомври 2020г. – октомври 2021г. по проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Програма / проект Целева група Отговорни лица
1 Проект на иновативното училище «Уча и играя» IIа,б  и IIIа,б  клас Н. Желязкова, Зл. Горанова
Сл. Широва, К. Литова
2 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул: „Културните институции като образователна среда“
IIа,б  , IIIа,б  и    IV а,б клас. Сл.Широва, К.Литова, Кр. Драгиева, К. Иванова, Н.Желязкова, Зл. Горанова
3 НП „Заедно в грижа за ученика“
Модул:1 Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио
Модул 2 : Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап
Iа, б клас     V  и IV  клас К.Иванова, Бл.Василева  К.Николова и П. Славова
4 Национална програма „Без свободен час“   Счетоводител, ЗДУД
5 НП „Заедно за всяко дете“
Модул: Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование
родителите Пл. Динев
6 НП „ИКТ в предучилищното и училищно образование“  електронен дневник, интернет свързаност   М. Илиева, П. Иванова
7 Схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема  "Училищен плод"  и Схема  "Училищно мляко"  с  финансовата подкрепа на Европейския съюз ПГ, 1-4 кл Класните р-ли на 1-4 кл и ПГ
8 Програма „Заедно в час“ на фондация „Америка за България“.   1 учител по английски език М. Чаушева
9 Проект „Далеч ще стигнем..“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“София 2а и 2 б кл и техните родители Н. Желязкова, Зл. Горанова
10 Проект „Деца се учат да защитават животните“ на фондация „Четири лапи“ децата от ПГ М. Вълкова, П. Димитрова
11 Проект BG05М2OPЗ001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 6 групи деца от ПГ  за допълнително обучение по български език М. Вълкова, П. Димитрова
12 Проект BG05M2OP001- 2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 25 учители ЗДУД
13 Проект BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“
Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие
Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта
Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училища по проекта
Ученици СОП, учители и родители ЗДУД
14 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда
37 лаптопа за ученици и 12 лаптопи за учители 160 ученици   10 учители ЗДУД, Учители ИТ Счетоводител
15 Програма за професионално развитие на училищни екипи  „Училища за пример“ на финдация „Заедно в час“ Ръководство, 4 учители Директор, ЗДУД
16 Проект BG05М20З001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 24 групи ученици от 1-10 клас за допълнително обучение  по БЕЛ и математика. Класните р-ли на 1-4 кл, Й.Стойчева, М.Христова, Ив.Иванова, М.Динчева, Ст.Гинчева

 

Национална стратегия за повишаване на грамотността - 2020/2021 г.

В изпълнение на Националната стратегия по грамотността през учебната 2020/2021 г. в СУ „Христо Смирненски“ са реализирани поредица от дейности, чиято цел е подобряване на четивната и функционалната грамотност на учениците, повишаване на мотивацията им за учене и по-добро представяне на НВО в 7 клас.
1.     В началото на учебната 2020/2021 уч. год. на 29.09.2020 г.се проведе Регионално входно равнище по БЕЛ в 7 и 10. клас.  Работите на учениците бяха проверени от преподавателите по БЕЛ Й. Стойчева и  Ивелина Иванова, направен беше анализ на резултатите, а преподавателите съобразиха своята работа с резултатите на учениците и предстоящото НВО в 7 и 10 клас.

2.    По случай Първи ноември – Деня на народните будители, се проведе викторина с участието на ученици от седмите класове. Викторината имаше състезателен характер, а въпросите бяха свързани с учебното съдържание, заложено в модела за НВО през настоящата година. Двата отбора подбраха и подготвиха табла с мъдри мисли за науката и знанието, които поставиха над вратата на кабинета по БЕЛ.


3.    По случай 14 февруари ученици от групата за занимания по интереси „Родна реч“ под ръководството на г-жа Стойчева и третокласници от ЦДО с ръководител г-жа Йотовска подготвиха литературно-музикална програма, с която поставиха началото на кулинарното състезание, проведено същия ден и във връзка със същия празник. Ученици от групата за занимания по интереси изработиха и надписаха картички за Свети Валентин и споделиха свои мисли за приятелството и любовта. С изработените картички подредиха на табло и го поставиха в кабинета по БЕЛ.


4.    Учениците от групата за занимания по интереси под ръководството на г-жа Стойчева изготвиха табло „Моите причини да чета“, на което записаха своите мисли за ползата от четенето и го поставиха в кабинета по БЕЛ.


5.    По случай 3 март при строго спазване на противоепидемичните мерки СУ „Христо Смирненски“ отбеляза Националния празник на Р България с празнична литературно-музикална програма. Ученици от групата на занимания по интереси „Родна реч“ представиха драматизация по разказа на Иван Вазов „Една българка“. Деца от втори клас изпълниха стихотворението „Аз съм българче“. Ученици от четвърти клас научиха песента „Една българска роза“ и се включиха в празничната програма заедно с по-големите ученици от 5-7 клас.


6.    Във връзка с празника 8 март – с ученици от трети  клас се подготви и осъществи радио предаване. Учениците четоха стихове, посветени на майката и жената.

7.    Изготвен е радио сценарий за пролетта, който ще се реализира при връщането на учениците в присъствено обучение след пролетната ваканция.

8.    С едната група ученици от 7-ми  клас приключи работата по Проект „Подкрепа за успех“. Под ръководството  на г-жа Й. Стойчева те четоха и извличаха информация от текстове, редактираха текст и писаха трансформиращ преразказ, решаваха тестове, четоха и разсъждаваха върху произведенията, включени в изпитната програма за НВО в 7 клас. Работата по Проекта продължава с учениците от 6, 10  и още една група ученици от 7 клас под ръководството на г-жа М. Христова и г-жа Ив. Иванова.

9.    Учениците от група „Родна реч“ изготвиха и представиха презентация за Христо Ботев по случай 173 годишнина от гибелта му.

10.    16-то поредно участие на ученици от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора в Маратона на четенето
И тази година СУ „Христо Смирненски“ се включи с поредица от инициативи в 16-то издание на Маратона на четенето „Четяща Стара Загора 2021 г.“ На 14.04.21 г. в 12.00 ч. с вечните приказки на Братя Грим стартираха второкласниците. С радост и увлечение малките ученици прочетоха приказки, любими на малки и големи.
След тях щафетата поеха учениците от пети и шести клас, с които четенето се проведе онлайн чрез електронната платформа Тиймс, предвид епидемичната обстановка и отсъствието им от присъствени учебни занятия. По-различният начин на провеждане предизвика интереса на участниците. Заедно с петокласниците те се потопиха в чудния свят на приказките, а учениците от 6 клас споделиха страници от любими произведения, изучавани в 6 клас.
На 15.04.2021 г. Маратонът на четенето в нашето училище продължи с инициативата „Четем с мама“, като тук се включиха най-малките – първокласниците, под ръководството на своите класни ръководители К. Иванова и Бл. Василева.
На същия ден седмокласниците се съревноваваха в изразително четене на произведения от учебната програма. Целта беше не само да съпреживеят емоционално съдбата на героите от изучените творби, но и да се подготвят по-добре за предстоящото НВО, като разпознаят по прочетения текст неговия автор или герой от съответното литературно произведение.
И нали е маратон, на 16.04.21 г. четенето продължиха най-ентусиазираните ученици от третите класове, които с много емоция изпълниха любими детски стихотворения. Тяхното изпълнение прозвуча в ефира на училищното радио „Междучасие“.
На финала – 21.04.21 г., се проведе инициативата „Деца четат на деца“. Най-големите ученици от начален етап – четвъртокласниците, показаха на своите най-малки приятели – децата от подготвителните групи, че вече са отворили едно светло прозорче към знанието. Малките слушаха в захлас и разбраха, че четенето е път към един нов, интересен и красив свят.

 

Време е за коледна украса

За 14-та поредна година СУ„Христо Смирненски“, Стара Загора участва в Европейски проект „Размяна на коледна украса“.  Децата от подготвителните групи и учениците от 1-4 клас с голямо желание  и старание изработиха коледни украшения, които отпътуваха до всички кътчета на Европа.
С получената от европейските училища ръчно изработена коледна украса децата от нашето училище с много радост украсяват своя коледна елха.
Целта на участието в този проект е да се насърчи съвместната работа между училищата, а малките ученици да получат знания за други страни от Европейския съюз.

 

„Закуска с директора“

На 16.11.2020 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се проведе поредната съвместна дейност на ученици и учителите по Проект „Далеч ще стигнем...“. На събитието „Закуска с директора“, проведено при стриктно спазване на епидемичните мерки, присъстваха зам.-директорът госпожа Ваня Троева, класните ръководители на третокласниците г-жа Златина Горанова и г-жа Нина Желязкова и двама сътрудници по проекта десетокласниците Илия Керов и Алекси Стефанов.  
В приятна обстановка в открит и непринуден разговор децата попитаха госпожа Ваня Троева с какво се занимава директорът и лесно ли е да си директор. Госпожа Троева отговори, че директорът и учителите в нашето училище са като едно голямо семейство, в което всеки си има задачи и отговорности, а директорът създава правилата.
С помощта и под  на ръководството на психолозите доц. д-р Дончо Донев и Минчо Минев учениците се почувстваха уютно и освободено, слушаха с интерес и участваха в занимателни игри. Накрая всяко дете получи подарък книга и вкусна закуска.

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

От 03-11.11.2020 г.  в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се осъществяват поредица от дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“. При стриктно спазване на хигиенните изисквания учениците от 2-4 клас посетиха постановка на Куклен театър, Стара Загора „Малката русалка“ и поредица от Ателиета в Регионален исторически музей.
Занятието „С перо и мастило“ върна третокласниците  в годините на Възраждането, когато учениците са писали на пясък, с калем и с пачи пера.  На децата е дадена възможност сами да изпишат кратък текст с помощта на перо и мастило и да попълнят липсващи думички от химна на Кирил и Методий на работните си листове.
Ателие "Млад  археолог" предизвика интереса на учениците с беседата за историческото развитие на нашия града и културните археологически пластове, съхранили предмети от живота и бита на предците ни. По интерактивен и интригуващ начин е демонстриран способът за разпознаване, реставриране и датиране  на археологическите находки. На децата са предложени атрактивни тестове със снимки на исторически находки, които те сами трябва да разпознаят, назоват, дорисуват и датират. Паралелно с това са демонстрирани инструментите и средствата, ползвани от специалистите. Кулминация на занятието е моментът, в който децата сами "откриват" предмети в специално изработени пясъчници, след което те ги сглобят и  съотнесат към определена историческа епоха на магнитно табло.
При изключителен интерес преминават и занятията на Ателие „Тракийски“ войн и ателие „Реставрирам сам“ с учениците от 2 и 4 клас.
Целта на работата по националната програма е повишаване на интереса на учениците и на мотивацията им за учене.
Предстои посещение на постановката „Макс и Мориц“ в Държавна опера, Стара Загора.

 

Викторина по география

На 22.10.2020 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се проведе викторина по география. Това е поредното събитие по Национална програма „Заедно за всяко дете“, по която училището работи.
Ученици от седми клас влезнаха в оспорвана битка, отговаряйки на въпроси с избираем отговор, след което търсиха и посочваха обектите на географската карта.     Везните се накланяха ту на страната на единия отбор, ту на страната на другия, за да се стигне след четвърти кръг до победа на отбора на 7 а клас.
Всички участници получиха грамоти и предметни награди.

 

Ден на щастието

Третокласници от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора с огромно желание и ентусиазъм се включиха в ученическа среща състезание „Ден на щастието“, която се проведе на 21.10.2020 г. в Регионална библиотека „З. Княжески“ съвместно с Клуб „Отворено общество“ и ученици от други две старозагорски училища - СУ „Г. Райчев“ и СУ „Г. Бакалов“.
Събитието е част от дейностите по Проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“.
Атрактивно жури от психолози, педагози и преподаватели в ДИПКУ Ст. Загора с председател Директора на старозагорското радио, както и специален водещ на събитието се грижиха за настроението и емоционалния комфорт на публиката и на състезателите, разпределени в смесени отбори от различните училища.
Малките ученици се надпяваха, танцуваха, отговаряха на въпроси от викторина, четоха и се веселиха заедно.
Срещата завърши с посещение на детския отдел на библиотеката, където четоха приказки и забавни истории. Всички бяха впечатлени от уюта на читалнята и топлото посрещане на гостоприемните библиотекари и си тръгнаха с усещането, че са обичани, ценени, подкрепяни, знаещи и можещи.
А изненадите, наградите, добрите пожелания, удовлетворението, което получиха ги изпълни с трепетно очакване за нови срещи и желание да продължат напред.  

 

С мама на чай и сладки

Представителна изява с  третокласници от групата за целодневна организация на учебния ден се проведе в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Събитието е част от дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите и институциите от предучилищно и училищно образование“.
Занятието протече под наслов „Есен е дошла“.  Пред погледа на своите въодушевени родители от клуб „С мама на чай и сладки“ децата апликираха и моделираха, умело ръководени  на своята  всеотдайна и ентусиазирана учителка госпожа Велина Йотовска.
Часът завърши с изложба на сътворените от децата апликации, изпълнения на детски песнички и стихотворения и с чашка билков чай и сладки за всички.
Родители и учители оцениха труда на децата, убедени, че можем и успяваме заедно.

 

Към природата с любов

Пленер на тема „Към природата с любов“  се проведе в  двора на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора. Повече от 30 ученици от трети до седми клас  рисуваха с желание и ентусиазъм. Под вещото ръководство на госпожа Албена Василева – преподавател по изобразително изкуство, талантливите художници сътвориха красиви природни картини. Събитието е част от дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“.

 

Проект "Далеч ще стигнем, ако го направим" - Зелени Балкани

Днес 25.09.2020 г. учениците от 3 „А“ и 3 „Б“ класове с класни ръководители Нина Желязкова и Златина Горанова посетиха центъра са спасяване на диви животни „Зелени Балкани“ в град Стара Загора. Учениците изслушаха с голям интерес беседа и презентация за дейността на центъра, за видовете птици и травми, които получават. Изгледаха клипчета от които разбраха как се излюпва малко лешоядче, как се грижат служителите за малките щъркели, как ги хранят и пускат в природата, когато са укрепнали и оздравели. След това разгледаха наличните в момента представители на птиците: щъркели, лебеди, диви патици, ушати сови, лешояд, пеликан и други. Мероприятието се проведе във връзка с плана на проект „Далече ще стигнем“ по който нашето училище работи от миналата учебна година с подкрепата на Клуб „Отворено общество“.

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

https://www.souhssz.setra.icnhost.net/2020/images/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20-%209087580.jpg

През месец ноември 2019 г. в СУ „ Христо Смирненски“, Стара Загора стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките на проекта в училището се провежда допълнителното обучение по български език с децата от трета и четвърта подготвителна група. Сформирани са шест групи с общо 28 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. За всички деца има осигурени много дидактически помагала и образователни игри.

След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна на открито, при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имаха възможност да се потопят в чудния свят на българския език.

 

ПРОЕКТ „ДАЛЕЧ ЩЕ СТИГНЕМ, АКО ГО НАПРАВИМ“

На куклен театър


На 29.02.2020 г. второкласници от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора посетиха Държавния куклен театър в родния си град, където гледаха постановката „Малката русалка“.

Инициативата е част от дейностите по проекта „Далеч ще стигнем, ако го направим“, по който работят учениците от 2а и 2б клас през настоящата учебна година. Децата със затаен дъх следиха приключенията на малката русалка, а в края на спектакъла с бурни аплодисменти възнаградиха артистите на сцената.

 

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Посещение на Хилендарския метох


На 27.02.2020 г. четвъртокласници от СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора с класен ръководител госпожа Катя Иванова посетиха Хилендарския метох в родния си град. В това свещено място, където три години от живота си е прекарал Апостолът на свободата Васил Левски, децата имаха възможност да се докоснат до една отдалечена епоха и да усетят духа на времетото, в което е живял той.

Урокът на тема „Българско възраждане“, проведен в автентичната среда на българското килийно училище от втората половина на 18 век, развълнува малките ученици и ще остави траен спомен в тяхното съзнание.

Урокът е част от дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Коледен подарък

В навечерието на  светлия християнски празник Коледа  ученици от втори и трети клас на Средно училище „Христо Смирненски“, Стара Загора си направиха коледен подарък.
Във връзка с предстоящия празник и с Националната седмица на четенето децата си размениха книжки с любими приказки, от които прочетоха отделни епизоди и споделиха мисли за доброто и красивото, което в приказките винаги надделява над злото.
Обещаха да бъдат добри ученици и верни приятели и се разделиха с пожелания за весела ваканция.

Коледари

В рамките на Националната седмица на четенето група коледари от СУ  „Христо Смирненски“, Стара Загора посетиха 24 детска градина ,,Радост“. Облечени в традиционни празнични носии, с окичени със здравец и краваи геги момчетата пяха коледни песни и наричаха за здраве, щастие, берекет и имане. Щастливите домакини – дечицата от детската градина, подеха коледните песни и ги изпълниха с много желание и ентусиазъм заедно с батковците коледари.
Събитието се превърна в един малък празник за всички участници.
По традиция коледарската дружина посети и последния за 2019 година педагогически съвет, изпълни обредни песни и изрече благословии и наричания.
Госпожа Трандева, директор на училището, благодари на момчетата за създаденото добро настроение, пожела им да бъдат добри ученици и ги изпроводи с дарове.


Училищно радио

В дните на Националната седмица на четенето от ефира на новооткротото училищно радио „Междучасие“ прозвучаха гласовете на най-малките ученици от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Деца  на възраст от 6 до 12 години активно се включиха в подготовката и реализирането на радиопредаванията. Те подбраха и прочетоха стихчета, коледарски наричания и любопитни факти, свързани с предстоящите коледни и новогодишни празници и с така очакваната ваканция.

 

Национална седмица на четенето

Ученици от 5, 6 и 7 клас от СУ „Христо Смирненски“ с ентусиазъм се включиха в Националната седмица на четенето. Заедно със своите преподаватели по български език и литература, педагогическия съветник и социалния работник те посетиха библиотеката на Фондация „Етносвят“. Учениците изледаха презентация, подготвена от Таня Иванова – библиотекар, и представена от група момчета от шести клас. Част от децата разгледаха и четоха книжки, други работеха върху сценария за предстоящото училищно коледно тържество. На най-запалените читатели бяха издадени читателски карти и заеха избрани от тях книги, които да прочетат през ваканцията.
Всички получиха разделители за книжки и обещаха да посетят библиотеката отново сами и със своите родители.
 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“
Модул 2 – Добри практики за взаимодействие с родителите

Кулинарно състезание

Кулинарно състезание на тема „Здравословен начин на живот и хранене“ се проведе в деня на християнското семейство в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Състезанието е част от дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 2 – Добри практики за взаимодействие с родителите.
Надпреварата премина в три кръга.  Три отбора шестокласници, техните родители и класните им ръководители с много ентусиазъм и творческо въображение приготвиха здравословни сандвичи, торти и смути, които презентираха пред  компетентното жури.
И трите отбора се представиха  отлично. С минимална разлика победата грабна отборът на 6 „б“ клас.
Усилията на всички участници бяха бурно аплодирани от многобройната публика.

 

КОЛЕДНА УКРАСА

И тази година СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора се  се включи в проект "Размяна на коледна украса" на Информационен център „Европа Директно“. Учениците от начален етап изготвиха  и изпратиха  в  други европейски училища ръчно изработена коледна  украса, а с получената от тях вече няколко години украсяват своята коледна елха.
Целта на този проект е чрез творческа и забавна дейности да се насърчи съвместната работа между училищата и  най-малките ученици да получат знания за други страни в Европейския съюз.

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ - 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Втори кръг на читателска конференция „Детективска агенция”

На 15 май 2019 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се проведе втори кръг на читателска конференция „Детективска агенция” с участието на ученици от 5-7 клас. Голям интерес отново проявиха и учениците от групата за занимания по интереси „Театрално студио“ с ръководител г-жа Й. Стойчева.
Както вече знаем, организатор на тези дейности, които насърчават любопитството и любовта към книгата, е Регионалната библиотека „Захари Княжески“ и Културно-информационен център "Етносвят България" съвместно с училища от регион Стара Загора.
 Целта е да се популяризира на четенето и развитието на библиотечната, информационната и правовата грамотност на учениците.
Този път децата-детективи  научиха как се изготвя профил при даването на показания, като се включиха в три дейности. Първо учениците се запознаха с точните критерии за изготвяне на профил чрез презентация, представена от Емил Гиргинов, методист в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Във втората част учениците приложиха на практика наученото, като по словесен портрет нарисуваха профил. Третата дейност беше свързана с изготвянето на портрет чрез компютърна програма.

Посещение на РБ „Захарий Княжески“

На 19.04.2019 г. ученици от групите за занимания по интереси „Театрално студио“ и ВГ „Смехорани“ посетиха РБ „Захарий Княжески“. Посещението е част от дейностите, заложени в учебните планове на двете групи, училищната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността и е във връзка с традиционния маратон на четенето „Четяща Стара Загора“.
Децата разгледаха с удоволствие 3D книжки, редиха пъзели, играха различни настолни игри и четоха книжки, които сами си избраха.

Продължава Маратона на четенето

На 18.04.2019 г. в училищната библиотека  се събраха четвъртокласници, любители на  приказки,  за да почетат заедно, да споделят кои са техните любими герои и да разкажат интересни приказни истории.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Читателска конференция „Детективска агенция”

На 17.04.2019 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се проведе читателска конференция „Детективска агенция” с участието на ученици от 4-7 клас. С голямо удоволствие се включиха и ученици от групата за занимания по интереси „Театрално студио“ с ръководител г-жа Й. Стойчева.
Събитието е част от поредица от дейности  в подкрепа и популяризиране на четенето и развитието на библиотечната, информационната и правовата грамотност на учениците.
Основният организатор на това събитие, което насърчава любопитството и любовта към книгата е Регионалната библиотека „Захари Княжески“ и Културно-информационен център "Етносвят България" съвместно с училища от регион Стара Загора.
Учениците, разделени на два отбора, изработиха постери, на които записаха името на отбора, нарисуваха емблемата и записаха девиза, който са си избрали. Отборите решаваха ребуси и представиха книгите, които предварително са прочели.
За всяка своя дейност получиха точки от компетентно жури и се излъчи победител.
След това изгледаха презентация, представена от г-н Гиргинов, методист в РБ „З. Княжески“ и отговаряха на забавни логически задачи.
През месец май ще се проведе 2-ри кръг, в които децата-детективи ще решават истински криминални задачи със залавяне на предполагаем престъпник и  ще се информират за ролята и мястото на професията „Полицай”.
Кампанията за насърчаване на четенето ще включва още читателски конференции, литературни дискусии, презентации, арт-работилници, криминални разследвания.

Продължава Маратона на четенето

На 16.04.2019 г. най-амбициозните и ентусиазирани ученици от трети клас, които обичат да четат и слушат приказки, ни потопиха в света на българското народното творчество. Децата четоха с много желание странички от любими произведения, влизайки в ролята на различните приказни герои. На 18.04.2019 г. щафетата ще поемат по-големите им съученици от четвърти клас.

Зарежда се...Зарежда се...

Маратон на четенето

На 09.04.2019 г. за поредна година СУ „Христо Смирненски”, Стара Загора се  включи в традиционния Маратон на четенето,  който се провежда всяка година през месец април, под  мотото „Четяща Стара Загора”.  Началото поставиха ученици от втори клас, които четоха на верижка с много желание и ентусиазъм.
Тяхната изява е част и от дейностите, заложени в училищния план в изпълнение на националната стратегия  за насърчаване и повишаване на грамотността през 2018/2019 учебна година.
Четенето в СУ „Христо Смирненски“  ще продължи  с различни инициативи през  целия месец април.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

„Четенето – забавно и полезно“

25 окт. 2018 г.
Националната седмица на четенето приключи с изявата на учениците от 8-10 клас, която премина под наслов „Четенето – забавно и полезно“. Учениците четоха текстове и решаваха тестови задачи с отворен и затворен отговор, свързани със съдържащата се в текста информация.

В чудния свят на приказките

23 окт. 2018 г.
Ученици от 2-4 клас се включиха с много желание и ентусиазъм в Националната седмица на четенето. Заедно със своите любими герои децата ни потопиха в чудния приказен свят, където побеждава красотата и доброто.

Зарежда се...Зарежда се...

Прочети и отгатни

24 окт. 2018 г.
Ученици от 5-7 клас посетиха РБ „З. Княжески“, където разглеждаха книжки, четоха на верижка, отговаряха на гатанки, подготвени и зададени от техния съученик Георги Демирев. Редовните читатели заеха книжки.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Националната седмица на четенето

22.10.2018 г.
Стартира Националната седмица на четенето в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора. Най-малките ученици от подготвителен и първи клас, разглеждаха книжки, четоха и разказваха любими детски приказки заедно със своите по-големи каки и батковци.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

 

Втори национален форум „Дни на училищната психология”

10.10.2018г. – 12.10.2018 г.

От 10.10.2018 г. – 12.10.2018 г. в град Стара Загора се проведе Втори национален форум „Дни на училищната психология”. Събитието е най-престижния форум на психолозите и педагогическите съветници в България.
Официални гости на форума бяха г-жа Иванка Сотирова – заместник кмет на Община Стара Загора, г-жа Петя Чакърова – заместник-областен управител на Стара Загора, г-жа Татяна Димитрова – Началник на РУО Стара Загора, представители на Старозагорската митрополия, Директори на училища, представители на институции от град Стара Загора (РЗИ, ММЦ, МКБППМН и др.), психолози и педагогически съветници от цялата страна.
Нашето училище се представи във форума в направлението „Училищната психология – реалности и перспективи”.
Г-н Пламен Динев – педагогически съветник и г-жа Валентина Спасова – главен  учител презентираха пред участници и гости темата „Работата на педагогическия съветник с деца от етническите малцинства”.
Акцентът бе поставен върху  проектите, с които училището завоюва три  поредни призови места в периода 2015-2017 г.  в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, организиран от Министерството на здравеопазването:

  • 2015 г. -„Бъди разумен.Живей без тютюнев дим“;
  • 2016 г.- „Лицата на здравето“;
  • 2017 г. – „Аптека под небето“.

Разгледани бяха всички етапи от подготовката и провеждането на дейностите по отделните проекти   – как се мотивират учениците за участие, как се планират  отделните изяви и как се реализират.
Благодарение на отличното представяне на нашето училище в проектите бяха спечелени  две специални награди - посещение на Народното събрание и Дома на Европа през 2015 г.,  екскурзия до град София през 2017 г. и една първа награда през 2016 г.
Представянето на  СУ „Христо Смирненски“ предизвика заслужени аплодисменти от  публиката в изпълнената зала на Регионална библиотека „Захарий Княжески”, където се проведе настоящият форум.

Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...Зарежда се...

Емисия Новини на ТВ Стара Загора от 10.10.2018 г.

 

В красивия свят на декупажа

На 28.09.2018 г. ученици от СУ „Христо Смирненски“ взеха участие в заключителния информационен ден на Проект „Твоят час“, състоял се в Пето основно училище „Митьо Станев“. Бяха представени красиви предмети, изработени “ с много усърдие под ръководството на г-жа Милена Динчева, ръководител на клуб „Красивият свят на декупажа“. След тържествената програма на участниците бяха връчени награди, осигурени от МОН.

Зарежда се...