https://www.souhssz.setra.icnhost.net/2024/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A3%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%B1.jpg

Проект "Успех за теб"

 СУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора участва в дейности по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, който е реализиран по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Стойността на проекта е 151 123 000 лв.
Проекта е с продължителност 60 месеца, не по-късно от 31.12.2027 г.
Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца.
Основната цел на проект е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати. Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи,  както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище.
Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви.
Предвиждат се и обучения за учители за  предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници.

През учебната 2023/2024 г. училището ни ще работи по Дейност 3, Дейност 4 и Дейност 5:
Дейност 3. ,Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.

8 ученици със специални образователни потребности са включени в дейности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.
      
 Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование. ”
 Планирани са  допълнителни обучения във всички етапи на училищното образование по Български език и литература и математика. Това ще даде възможност на учениците да преодолеят натрупани пропуски и по-добри резултати на НВО в 4, 7 и 10 клас.
Учениците в прогимназиален етап са включени и в допълнителни обучения по Човекът и природата и по Химия и ООС.

  Дейност 5. „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа вучилищното образование“.

В СУ „Христо Смирненски“- Стара Загора са сформирани 2 групи за занимания по интереси в областта на спорта и дигиталните компетентности.