ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В С-МАТА НА ПРЕДУЧ. ОБРАЗОВАНИЕ“
2019/2020 УЧ. Г.

http://www.souhssz.setra.icnhost.net/2020/images/Приобщаване.jpg

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

I.    Списък на сформираните групи за допълнително обучение по български език.

II.    Документи по проекта