Иновативен урок по БЕЛ във втори клас

26
май2022

Второкласниците от СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора с ръководители г-жа Катя Иванова и г-жа Благовестина Василева представиха обобщителен урок по български език и литература на тема: „Какво научих за съществителното име?“
Игри с образователна цел, работа в екип, ситуации включващи всички ученици, използването на обучителния софтуер „Енвижън“ бяха част от дейностите, които допринесоха за стимулиране на интереса и участието на децата.  
Пред своите родители и пред началните учители, които бяха гости на урока, второкласниците показаха отлични знания и умения по темата.
Урокът беше проведен във връзка с План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора.

Иновативен урок по БЕЛ в трети клас

24
май2022

„Какво научих за частите на речта“ бе темата на открития урок по Български език и литература в 3 Б клас с преподавател г-жа Камелия Литова.
Интерактивност, нагледност, съвременна визуализация на дидактическите задачи съпътстваха работата на учителя и учениците. По време на урока бяха използвани междупредметни връзки и разнообразни иновативни методи на работа, които помагаха децата с лекота да затвърдят знания си.
Електронната платформа „Енвижън“ допринесе за активното участие на всички ученици, за по – ефективното и нагледно обобщение, а също и за проверка на наученото.
Урокът беше проведен във връзка с План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора.

Иновативен урок по математика

16
май2022

Учениците от трети клас с класен ръководител г-жа Славка Широва изнесоха открит, обобщителен урок по математика на тема: „Числата до 1 000“.
В началото учителят ангажира вниманието на децата с математическа игра, в която всички участваха с голям ентусиазъм, показаха бързина и знания. По време на урока бяха използвани междупредметни връзки и разнообразни иновативни методи на работа, които повишават интереса и ангажират с дейности учениците в учебния процес.
Третокласниците демонстрираха отлични умения при работата си с електронната платформа „Енвижън“. Работата с нея дава възможност на всяко дете да участва активно в урока и дава на учителя по-широк поглед върху знанията и уменията на учениците.
Урокът беше проведен във връзка с План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора.

Открит урок по английски език

19
апр.2022

На 19.04.2022 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора, с учениците от 3 „а“ и 3 „б“ клас се проведе  открит  урок по английски език с тема „Забавен английски за деца – уча английски с настроение“.
Целта на занятието беше  учениците да  затвърдят знанията и уменията си по английски език. Различни игрови материали които се използваха повишиха интереса на учениците и помогнаха за затвърдяване и увеличаване на лексиката. Учениците работиха в група, като отбор, но всеки имаше и самостоятелна изява. В хода на урока се осъществиха между предметни връзки, като бяха актуализирани знанията на учениците за видовете животни, частите на човешкото тяло, хранителни продукти, ежедневните и училищни дейности.
Гости в часа бяха учители от начална степен,  преподаватели по английски език, ръководството на училището и др.

Открит урок по английски език с ученици от 4 клас

14
апр.2022

На 14.04.2022 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Стара Загора, с учениците от 4 „а“ и 4 „б“ клас се проведе  открит  урок по английски език с тема „Занимателен английски“ за ученици от различни възрастови групи.
Целта на занятието беше  да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията на учениците по английски език. В хода на урока се осъществиха между предметни връзки с човекът и природата, като бяха актуализирани знанията на учениците за видовете животни, частите на човешкото тяло,  математика - работа с числа, рисуване – цветове и др. В часа бяха използвани различни игрови материали което повиши интереса на учениците и помогна за затвърдяване и увеличаване на лексикалния запас от  думи по английски език. Учениците работиха в група, но всеки един имаше и самостоятелна изява.
Гости в часа бяха ученици от 10 клас,  учители от начална степен,  преподаватели по английски език и др.  които споделиха добри впечатления от проведения урок, .

 

 

Анкетно проучване на ученици относно иновативното обучение
ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В  ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

15
март2022

На 15.03.2022 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти  г-жа Златина Горанова  проведе открит урок по български език и литература на тема „Фантазийният бином“ с ученици от IV а клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Основна цел на урока: Развиване на комуникативноречевите компетентности на учениците.
Темата на урока провокира мисленето и въображението на учениците.
В хода на урока беше използван игровия подход и платформа Енвижън. Учениците работиха в екипи, като всеки от тях показа как се употребява „фантазийният бином“ и че безсмислицата може да си остане безсмислица, но те я овладяха и приложиха на практика. Успяха да бъдат различни и да използват натрупания си опит за да направят своите приказки.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

ИНОВАТИВЕН УРОК ПО МАТЕМАТИКА В  ЧЕТВЪРТИ  КЛАС

11
наем.2021

На 11.11.2021г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти  г-жа Нина Желязкова  проведе открит урок по математика на тема „Аквапарк“ с ученици от IV а клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Основна цел на урока: Затвърждаване и усъвършенстване уменията на учениците да събират и изваждат многоцифрени числа.
В хода на урока бяха използвани възможностите на платформа Енвижън, което повиши интереса на учениците. Осъществиха се междупредметни връзки с Човекът и природата, като бяха актуализирани знанията на учениците за видовете животни и техните приспособления за живот във водна среда.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището, които споделиха добри впечатления от проведения урок.

Иновативен открит урок по математика представиха учениците от втори Б клас

15
юни2021

На 15.06.2021г., във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, г-жа Камелия Литова проведе открит урок по математика с ученици от II Б клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора.
Урокът за упражнение на тема „Умножение и деление с 9 и 10“ показа нагледно как използването на образователната програма „Енвижън“ активира децата, помага за сътрудничеството между тях и дава на учителя по-добра представа за знанията и уменията на учениците.
За затвърждаване на знанията и ангажиране на вниманието на класа учителят използва вътрешнопредметни и междупредметни връзки, а също и иновативни елементи като – учене чрез правене, учене чрез игра, работа в екип.
Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

ИНОВАТИВЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ  ВТОРИ  КЛАС

18
май2021

На 18.05.2021 г. във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти  г-жа Славка Широва  проведе открит урок по български език и литература на тема „Изреченията в българския език“с ученици от IIа клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора. В хода на урока беше използван игровия подход. Разделени на групи, учениците съставяха изречения от думи, записани в геометрични фигури. Чрез платформа Енвижън те затвърдиха знанията си за изреченията в българския език.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

Иновативен открит урок по български език и литература

29
апр.2021

Национална стратегия за повишаване на грамотността - 2020/2021 г.

На 29.04.2021 г. с ученици от 3а клас на СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора по иновативен проект „Да играем и да знаем“ г-жа Н. Желязкова проведе открит урок по български език и литература на тема „Познаваме ли частите на речта?“. В хода на урока беше използван игровия подход. Разделени на отбори, учениците с желание и интерес изпълняваха поставените им задачи. В края на часа чрез платформа Енвижън те успяха да покажат висока степен на усвоени знания.

Гости на урока бяха учители от начален етап и ръководството на училището.

 

Резултати от анкетното проучване на родители и учители относно уновативното обучение през 2019-2020 г.

 

Открит урок с „Енвижън“

27
ян.2020

На 27.02.2020 г. в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора се проведе открит урок по математика във 2  клас по системата „Енвижън“.
Урокът се проведе във връзка с реализация на иновативното обучение по проект  „Да играем и да знаем", както и  с  цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти.
Под умелото ръководство на госпожа Златина Горанова  математиката не изглеждаше толкова трудна и децата се справяха със задачите с лекота.

Открит урок с програма „Енвижън“

28
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект "Да играем и да знаем" и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 28.01.2020 г. госпожа Мариета Чаушева - преподавател по английски език в СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора проведе урок с учениците от 2. а клас по програмата „Енвижън“. Тази програма осигурява активно участие на всеки ученик в час, като му предоставя мишка. Децата отговаряха на въпроси с текстови и картинни отговори, групираха по определен критерий и свързваха картинки с думички. Станахме свидетели на един учебен час, изпълнен с много емоции и вълнение.

Обмяна на добри практики

24
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект, Да играем и да знаем“ и проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, съвместно с клуб „Отворено общество“, както и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 24.01.2020 г. госпожа Златина Горанова – класен ръководител на 2 „б“ клас и госпожа Нина Желязкова – класен ръководител на 2 „а“ клас посетиха иновативен урок в СУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора.

Темата на урока беше „Ние изпитваме различни чувства“. Водещ психолог в часа беше госпожа Павлина Балева. Децата споделиха своите емоции, чувства, желания и мечти. Рисуваха своето най-любимо същество. Играха различни игри, целящи да заздравят приятелските чувства между тях. В края на беседата се обединиха в желанието си да живеем на една по-чиста и спокойна планета – без войни и природни бедствия.

Обмяна на добри практики и сътрудничество с външни организации

14
ян.2020

Във връзка с План-график за реализиране на дейностите, План за квалификационната дейност на учителите от екипа за практическа реализация на иновативното обучение по проект ,Да играем и да знаем“ и проект „Далеч ще стигнем, ако го направим“, съвместно с клуб „Отворено общество“, както и с цел обмяна на добри практики между педагогическите специалисти на 14. 01.2020 г. г-жа Пенка Трандева – директор на СУ „Христо Смирненски“, г-жа Златина Горанова – класен ръководител на 2 „Б“ клас и г-жа Нина Желязкова – класен ръководител на 2 „А“клас  посетиха иновативен урок в СУ „П. Яворов“, гр. Чирпан.
Темата на урока беше „Моите чувства. Как да зарадваме друг човек“. Водещ психолог в часа беше г-жа Валентина Костадинова. Децата се запознаха с човешките емоции и чувства. Споделиха своите впечатления от Коледните празници. Упражняваха се да изразяват свои и да представят емоции, изобразени на карти. Проведоха се интересни игри, които заредиха децата с положителни емоции.

Драматизация на приказката „Глупавият вълк“

13
ян.2020

В изпълнение на План – графика за реализиране на дейностите по проект „Да играем и да знаем“, на 13 януари 2020 г. учениците от иновативните паралелки 2а и 2б клас при СУ „Христо Смирненски“, Стара Загора с ръководител г-жа Велина Йотовска гостуваха на 24-та детска градина „Радост“. Те представиха пред своите по-малки приятели драматизация на приказката „Глупавият вълк“ от Елин Пелин.

Децата се радваха от сърце и бурно аплодираха изпълненията на талантливите актьори – симпатичните прасенца, умният кон, хитрият шивач и досетливият овен, които се отървават от гладния вълк, като винаги му поставят някакво условие.

Илия Христов в ролята на непоправимо глупавия вълк и Снежана Фанева в ролята на разказвача очароваха публиката със своя артистизъм. Събитието завърши с традиционното сурвакане и пожелание за здраве и дълголетие.

За своето изпълнение малките артисти бяха наградени от г-жа Петя Делиева – директор на детска градина „Радост“, с шоколадови лакомства.

Иновативно училище

5
авг.2019

С решение № 479 на Министерския съвет от 05.08.2019г. за приемане на Списък на иновативните училища, СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора е със статут на Иновативно училище. Учениците от две паралелки – 2а и 2б клас ще се обучават чрез прилагане на различни иновативни методи и средства на преподаване по български език, математика и английсли език. Проектът ще продължи три години.