ПОКАНА
СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА
НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВЧИК НА ЗАКУСКИ
ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Срок за набиране на предложенията: до 15.8.2022 г.
Брой на децата в ПГ и учениците от 1 до 4 клас: 159
Единична цена на закуските: 0,75 лв. без включен ДДС
Учебна година, за които ще се извършват доставките: 2022/2023
Брой доставки: пакетирани закуски по предварителна заявка на Възложителя, необходими за осигуряване подпомагането в храненето на учениците в СУ „Христо Смирненски“ Стара Загора в присъствени за децата и учениците учебни дни.

13.06.2022 г.

 

ОБЯВА

 


СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Срок за набиране на предложенията:  до 13.05.2022 г.
Брой на децата в ПГ и учениците от 1 до 4 клас: 190
Учебни години, за които ще се извършват доставките: 2022/2023 учебна година
Максималния брой доставки за една учебна година за всяка от схемите: 50
Брой доставки на пчелен мед – не по-малко от 3 и не-повече от 6 пъти за учебната година
1. Заявители по схемите могат да бъдат:
 - учебни заведения – детски градини, училища и центрове за специална образователна подкрепа;
 - еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
 - производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подзаконовите актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 5 и чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци  и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Училищен плод и Училищно мляко;

2. Заявителите по схемите трябва:
 - да нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
 - да не са в производство за обявяване в несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
- да не са в производство по ликвидация.

3.    Кандидатите за доставчици трябва да представят следните документи:
-    Предложение за заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ през учебната 2022/2023г. към директора на училището
-    Документи по преценка на заявителя, удостоверяващи легитимността на фирмата и дейността и.
-    Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“