ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И РЕСУРСИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

http://www.minedu.government.bg/news-home/ Министерство на образованието, младежта и науката
http://www.ruobg.com/news Регионален инспекторат по образованието - гр. Стара Загора
http://www.sbubg.info/ Синдикат на българските учители
http://informiram.eu/ Национален портал за младежка информация
http://www.vet-bg.com/ Портал на професионалното образование и обучение
http://sf.mon.bg/ Структурни фондове и международни образователни програми

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ И КОНКУРСИ В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

http://www.flgr.bg/ Електронен бюлетин
http://www.eufunds.bg/ Структурни фондове на ЕС
http://sf.mon.bg/ Структурни фондове и международни образователни програми
http://konkurs-bg.blogspot.com/ Списък с актуални конкурси от всякакво естество
http://www.mon.bg/ Министерство на образованието, младежта и науката - програми и проекти
http://informiram.eu/ Национален портал за младежка информация
http://www.etwinning.net/ Чуждоезични екологични проекти
http://www.teacher.bg/ Образователна мрежа